Regulamin

GrandFront 2017

XVI Konkurs Izby  Wydawców  Prasy  na  Prasową  Okładkę Roku

 

REGULAMIN

I. Cel i adresat

Celem Konkursu jest promowanie wartości twórczych, którym nadawany jest szczególny wyraz artystyczny i technologiczny, wzmacniający różne formy przekazu informacyjnego czy też publicystycznego, skierowane na ważny interes kulturowy, społeczny, państwowy, kreujący zachowania współczesne nastawione na przyszłość.

Konkurs służy stworzeniu możliwości bezpośredniej konfrontacji osiągnięć grafiki redakcyjnej, a także technologii stron i serwisów cyfrowych, wspiera osiąganie wysokiego poziomu projektowania graficznego i technologicznego gazet, czasopism oraz ich mutacji cyfrowych, a także prezentowaniu wzorców przez nagradzanie najlepszych rozwiązań oraz promocji ich  twórców. Konkurs adresowany jest do wydawców, redakcji, twórców grafiki prasowej i aplikacji cyfrowych.

II. Uczestnictwo i zgłoszenia

 1. W konkursie mogą brać udział tytuły prasowe – dzienniki i czasopisma, w tym wydania elektroniczne – spełniające wszystkie poniższe warunki łącznie:
 • są wydawane w Polsce,
 • posiadają numer ISSN,
 • są samodzielnie dystrybuowane.

oraz mutacje cyfrowe

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie okładki tytułów prasowych (wydań) oraz mutacje cyfrowe tytułów prasowych, które ukazały się w cyklu wydawniczym 2017 roku i spełniają warunki określone w pkt. 1.
 2. Wydawnictwo lub redakcja może zgłosić do poszczególnych kategorii do 2-ch dowolnych pierwszych stron lub okładek dla danego tytułu. Okładka tytułu prasowego może być zgłoszona tylko w jednej kategorii.
 3. Zgłoszenie okładki do konkursu odbywa się przez przesłanie do organizatora w terminie przez niego wyznaczonym i podanym w osobnym komunikacie:

Dla wydań drukowanych:

 • formularza zgłoszeniowego online (dostępnego na oficjalnej stronie internetowej Konkursu) wraz z uzasadnieniem wyboru zgłoszonej okładki oraz metryczki twórców, osobno dla każdej okładki lub strony tytułowej
 • przesłanie on-line wypełnionej i podpisanej Zgody na reprodukcję okładki, która stanowi załącznik do regulaminu (dostępne na stronie internetowej Konkursu),
 • 1 egzemplarza okazowego każdego zgłaszanego dziennika lub czasopisma ze zgłaszaną stroną tytułową/okładką,
 • Elektroniczną wersję zgłaszanej okładki/strony tytułowej:
  • dla czasopism kolorowych okładkę w formacie tiff/jpg 300 dpi o podstawie 18 cm lub w formacie PDF PressOptimized (1:1)
  • dla gazet pierwszą stronę w formacie tiff/jpg 240 dpi o podstawie 18 cm lub w formacie PDF PressOptimized (1:1)
 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez wydawcę lub przez redakcję w imieniu wydawcy i podpisane przez osobę upoważnioną.
 2. W konkursie uczestniczyć będą te wydawnictwa lub redakcje, które spełniły warunki określone w punktach od 1 do 5.
 3. Konkurs jest otwarty a uczestnictwo w nim jest bezpłatne. Organizator Konkursu będzie miał na uwadze, przy realizacji Konkursu, poszanowanie przez zgłaszających zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy.

III. Kategorie, ocena i Jury

 1. Konkurs realizowany będzie w 8-u kategoriach analogowych:
 2. Dzienniki: ogólnoinformacyjne tytuły prasowe, ukazujące się periodycznie częściej niż raz w tygodniu;
 3. Gazety lokalne: informacyjno-publicystyczne tytuły prasowe o charakterze gazetowym, o częstotliwości 1 do 2-ch razy w tygodniu, skierowane do społeczności lokalnych o zasięgu poniżej województwa;
 4. Polityka, gospodarka i społeczeństwo: czasopisma, których formuła redakcyjna i zawartość służą publicznej dyskusji oraz prezentacji poglądów i postaw wobec aktualnych lub minionych wydarzeń, a także procesów i tendencji opisujących teraźniejszość i przyszłość Polski i świata,
 5. Lifestyle: bogato ilustrowane czasopisma, kreujące wzorce zachowań, aktywny styl życia, stymulujące bogate w treści postawy indywidualne i zbiorowe związane ze stylem bycia i życia, a także opisujące treści popkulturowe, w tym wydarzenia towarzysko-kulturalne;
 6. Rodzina i dom: czasopisma popularne o tematyce ogólnej i poradniczej, kierowane w większości do kobiet, w tym czasopisma o charakterze informacyjno-poradniczym, dla rodziców, o zdrowiu, kulinariach, domu i ogrodzie itp.;
 7. Kultura i sztuka –nowatorsko ilustrowane czasopisma społecznościowe, adresowane do wyselekcjonowanej grupy odbiorców, poszukujących niestandardowych wzorców i zachowań oraz odważnych i innowacyjnych w kształtowaniu życia indywidualnego, grupowego lub rodzinnego.
 8. Nauka, technologia i profesje: czasopisma poświęcone tematyce konkretnej dziedziny nauki, branży (działowi gospodarki, dziedzinie przedsiębiorczości etc.) lub tworzącym je grupom lub kategoriom zawodowym (naukowcom, architektom, promotorom sztuki, lekarzom, energetykom, rolnikom, aptekarzom, logistykom, wydawcom, handlowcom etc.), których celem jest nie tylko integracja i prezentacja problemów danej branży lub kategorii zawodowej, ale także działanie na ich rzecz przez informowanie, edukowanie lub popularyzację rozwiązań wspierających rozwój danej dziedziny i branży lub grupy zawodowej.
 9. Hobby: czasopisma kreujące osobiste zainteresowania, służące realizacji indywidualnych lub zbiorowych zainteresowań, pasji lub zajęć hobbystycznych, m.in. poprzez sport, podróże, kolekcjonerstwo, motoryzację, komputery, gry;
 10. Do nagrody w kategoriach analogowych wydawcy lub redakcje zgłaszają strony tytułowe podstawowego wydania o tematyce dowolnej.
 11. Przez temat dowolny rozumie się layout okładki wykraczający ponad przyjęte standardy i rozwiązany w sposób graficzny. Okładka nie może zawierać zdjęć lub znaków i/lub rozwiązań graficznych, które były wcześniej użyte w promocji lub reklamie podmiotów komercyjnych.
 12. Oceny zgłoszonych do konkursu prac dokonuje Jury, składające się z: dyrektorów artystycznych, projektantów graficznych, fotografów, dziennikarzy wydawców i zwycięzców Konkursu Skład Jury ustala Zarząd Izby Wydawców Prasy na podstawie zgłoszeń członków Izby. Jury może zapraszać do udziału w jego pracach twórców nagrodzonych okładek i innych twórców, powiadamiając uprzednio o tym fakcie Zarząd Izby i uzyskując jego akceptację.
 13. Przy ocenie pierwszej strony i okładek tytułów prasowych Jury będzie posługiwać się następującymi kryteriami profesjonalizmu, tj.:
 • walory komunikacyjne (spójność przekazu wizualnego i merytorycznego – idea, pomysł lub koncepcja),
 • poziom realizacji graficznej, jego nowatorstwo i/lub wybitne walory zawodowe,
 • zgodność stylistyczna z charakterem tytułu,
 • wartość okładki lub strony tytułowej jako „opakowania” tytułu prasowego.
 1. Jury decydując się na uruchomienie i przyznanie nagrody w kategorii cyfrowej, będzie brało pod uwagę: innowacyjność, funkcjonalność, ergonomia, walory wizualne, wykorzystanie technologii multimedialnej, jakość redagowania odpowiednia dla danego środka przekazu, „cover story” oraz wszystkie „wartości dodane” rozszerzające doznania czytelnika.
 2. Jury przed przystąpieniem do etapu preselekcji dokonuje oceny i weryfikacji kategoryzacji zgłoszonych okładek.
 3. Ocena zgłoszonych prac przebiegać będzie w dwóch etapach
  • Na pierwszym etapie preselekcji, Jury dokonuje na podstawie kryteriów jak w pkt. 5 oceny zgłoszonych pierwszych stron oraz okładek i nominuje do drugiego etapu:
   • w przypadku do 35 zgłoszeń w danej kategorii – 3 okładki
   • w przypadku 35 -70 zgłoszeń w danej kategorii – 6 okładek
   • powyżej 70 zgłoszeń w danej kategorii – 9 okładek

Na tym etapie członek Jury dysponuje dla każdej kategorii 20 grandami. Liczba grandów przyznana jednej okładce nie może przekroczyć 6. Może być mniejsza. Grandy niewykorzystane w danej kategorii nie zwiększają liczby grandów dostępnych w innych kategorii. Ocena wyrażona jest sumą grandów jaką otrzymały zgłoszenia od członków Jury. W przypadku kiedy otrzymana przez ostatnią zakwalifikowaną okładkę suma grandów wskazuje, że różnice pomiędzy nią a następną nie przekracza 2 grandów, wówczas Jury może zdecydować o zakwalifikowaniu danej okładki do drugiego etapu Konkursu, niezależnie od ograniczenia sformułowanego wyżej.

 • Na drugim, finalnym etapie, poprzez głosowanie Jury dokonuje wyboru:
 • nagrody GrandFront spośród zgłoszonych okładek dla dzienników i dla czasopism
 • nagrody ArtFront dla najlepszej strony tytułowej lub okładki w danej kategorii Konkursu oraz najlepszej mutacji cyfrowej.
  • W pierwszym głosowaniu finałowym Jury przyznaje spośród zakwalifikowanych w wyniku preselekcji stron i okładek do drugiego etapu nagrodę GrandFront dla najlepszej strony lub okładki;
  • W drugim głosowaniu Jury wybiera spośród wybranych stron lub okładek w danej kategorii jedną stronę lub okładkę, której przyznaje nagrodę ArtFront w danej kategorii.
  • Jury ma prawo w trakcie procesu wyboru określonego w pkt. 3. i 8.4. dokonać głosowania wstępnego.
  • Na etapie finałów członek Jury w każdym głosowaniu ma do dyspozycji 7 punktów, które może rozdysponować wg klucza:

4 pkt. za 1 miejsce

2 pkt. za 2 miejsce

1 pkt. za 3 miejsce

W przypadku, kiedy dane strony lub okładki uzyskały tę samą liczbę punktów, wówczas o kolejności decyduje liczba przyznanych „4”.

 • Nagrody przyznawane są tym stronom tytułowym i okładkom, które uzyskały największą liczbę punktów na drugim etapie.
 1. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, członek Jury przystępując do drugiego etapu zobowiązany jest powiadomić organizatorów i pozostałych członków Jury. W takim przypadku Juror wyłączony jest z głosowania w danej kategorii, a wynik głosowania ustala się głosem Jurorów niezależnych. Przez konflikt interesów rozumie się sytuację, w której Juror głosowałby na stronę tytułową, okładkę lub pracę przez siebie zaprojektowaną lub tytuł, który nadzoruje od strony artystycznej lub wydawniczej w wydawnictwie.
 2. Z obrad Jury sporządza się protokoły stwierdzające przyznanie nominacji (wyróżnień) oraz nagród. Podpisy pod protokołem składają członkowie Jury biorący udział w obradach.

IV. Nagrody

 1. Nagroda główna GrandFront dla redakcji dziennika lub czasopisma za okładkę Roku.
 2. Nagroda ArtFront
 3. ArtFront w kategorii Dzienników otrzymuje redakcja za najlepszą stronę tytułową w tej kategorii.
 4. ArtFront w kategorii Gazet lokalnych otrzymuje redakcja za najlepszą okładkę w tej kategorii.
 5. ArtFront w kategorii Polityka, gospadarka i społeczeństwo otrzymuje redakcja za najlepszą okładkę w tej kategorii.
 6. ArtFront w kategorii Lifestyle otrzymuje redakcja za najlepszą okładkę w tej kategorii.
 7. ArtFront w kategorii Rodzina i dom otrzymuje redakcja za najlepszą okładkę w tej kategorii.
 8. ArtFront w kategorii Kultura i sztuka otrzymuje redakcja za najlepszą okładkę w tej kategorii.
 9. ArtFront w kategorii Nauka, technologia i profesje otrzymuje redakcja za najlepszą okładkę w tej kategorii.
 10. ArtFront w kategorii Hobby otrzymuje redakcja za najlepszą okładkę w tej kategorii.
 11. Wyróżnienia finałowe
 • Wyróżnienia potwierdzone dyplomami otrzymują wszystkie redakcje za strony tytułowe i okładki, które zostały zakwalifikowane do finału Konkursu.
 1. Wszystkie strony tytułowe i okładki, które uczestniczyły w finale Konkursu i otrzymały trzy pierwsze miejsca w danej kategorii, mają prawo do ekspozycji na wystawie prac konkursowych.
 2. Nagroda Specjalna JURY

5.Jury oraz organizatorzy mogą również przyznać „Nagrodę Specjalną” za szczególne osiągnięcia artystyczne lub edytorskie dla twórców (autorów), spośród publikacji będących integralną częścią tytułu prasowego, z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszeń do Konkursu w szczególności w związku z:

 • publikacją o szczególnych walorach redakcyjnych i/lub wizualnych, zgodną z profilem tytułu;
 • linią okładkową w tym serią okładek tematycznych;
 • redesignem tytułu prasowego
 • ilustracją prasową ocenianą pod kątem tematu, przesłania, oryginalności, wyobraźni, poczucia humoru, stylu i jakości wykonania.

5.2 Do Nagrody Specjalnej nie mogą być zgłaszane okładki tytułów prasowych i mutacji cyfrowych, które zostały zgłoszone do wybranej kategorii określonej w pkt. 2.

5.3. Prawo zgłaszania do „Nagrody Specjalnej” mają wydawcy, redakcje i twórcy mediów – w trybie określonym jak dla okładek. Członkowie Jury oraz organizatorzy mają prawo zgłosić swoją propozycję również bezpośrednio na posiedzeniu Jury, jednak nie później niż z ogłoszeniem wyników preselekcji.

5.4 Przyznanie „Nagrody Specjalnej” następuje na drugim finałowym etapie prac Jury i według zasad procedowania dla tego etapu. Jury może przyznać dowolną liczbę nagród.

5.5 Zgłoszenia do „Nagrody Specjalnej” należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, określając rodzaj i/lub tytuł zgłaszanej publikacji (np. dodatek specjalny, fotoreportaż, okładka, seria okładek, reportaż ilustrowany, infografika, ilustracja itp.), datę i numer wydania podstawowego wraz z merytorycznym uzasadnieniem zgłoszenia, według zasad jak dla okładki. Publikacja winna być przesłana jako kompletny plik PDF w jakości min. 150 DPI w terminie 2-ch tygodni przed posiedzeniem finałowym Jury, a także w postaci oryginału.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie zgłoszenia są własnością Izby Wydawców Prasy. IWP zastrzega sobie prawa do wykorzystania nadesłanego materiału do prezentacji i celów promocyjnych, o ile IWP uzna to za stosowne.
 2. Wydawca lub Redakcja zgłaszająca pracę do Konkursu zobowiązana jest wyrazić zgodę na reprodukcję okładki lub strony tytułowej w materiałach reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem.
 3. Zgłoszenie wydawcy, redakcji, które nie będzie zawierało wszystkich niezbędnych informacji, będzie zdyskwalifikowane.
 1. Jury zastrzega sobie prawo do określenia przed przystąpieniem do drugiego etapu Konkursu ilości wyróżnień jakie będą przyznane w danych kategoriach określonych w rozdziale III pkt. 2.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do przesunięcia zgłoszonej okładki do innej kategorii lub nagrody.
 3. Jury może przyznać nagrodę dla e-wydania lub mutacji cyfrowej, spełniającej kryteria określone w rozd. II, pkt. 1 – z własnej inicjatywy (w ramach zasad określonych w rozdz. IV pkt. 5) lub po uprzednim ogłoszeniu warunków udziału w Konkursie zgodnie z trybem jak dla wydań analogowych.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody GrandFront lub ArtFront w danej kategorii.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej Gali w maju 2018 roku.